Privacy Policy

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • aIleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact via het contactformulier.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Open Monumentendag Amerongen (OMDA) en de website. OMDA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

1. Gebruik persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeld voor een activiteit of indien u ons verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u van informatie te kunnen voorzien. OMDA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. lndien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

2. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

3. Gebruik van onze website Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

3.1 Formulieren

lndien u via deze website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam en e-mailadres. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen onze organisatie. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. OMDA bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking

3.2 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer tablet of smartphone.

Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

4. Beveiliging

OMDA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

5. lnzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. lndien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via het contactformulier op www.openmonumentendagamerongen.nl

6. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

7. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is Open Monumentendag Amerongen.

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website.